ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် တၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ တႃႇတေလႆႈသမ်းၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ်  (Pfizer) ဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈၶႂၢင်ႉသမ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်း (UK) လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (US) ၼၼ်ႉ တၢင်ႇလိၵ်ႈတႃႇလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။  

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈလူင်းလႆးမိုဝ်းဝႆႉတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵျႃႇမၼီႇ BioNTech  ယူႇ တႃႇလႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်သွင်ၶွမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉ တႃႇ 120 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer တႅမ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer တၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ တီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇလႆႈသမ်းၸႂ်ႉ တိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၶေႃႈမုၼ်းသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ်ႇ ၵၢၼ်သမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer လႄႈ BioNTech ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

photo credit to owners
Credit to photo owners

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶတ်ႇသိုဝ်ႇၼူဝ်ႇပူႇ ၶႃႇတူဝ်ႇ (Katsunobu Kato) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း လွင်ႈလွတ်ႈၽႄး လႄႈ လွင်ႈၽွၼ်းလႆႈ ယႃႈယႃၼႆႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉလႄႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ပီႊ 2021 ၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း