ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇသႄႉသွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပိုၼ်ၽႄ ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Page ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Tatmadaw True News ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆ Account ဢၼ်ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ Account ပွမ် ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ Facebook မီးၼၼ်ႉသေ Account တင်းမူတ်း True News ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ မွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

PHOTO – Times LIVE

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS လႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းဝႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 19 ၵေႃႉ လႄႈ ဢွၼ်ၼႃႈတေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account ပွမ် ဢၼ်လၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သမ်ႉသႄႉသွမ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ 70 Account ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း