ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ယွမ်းပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတီႈ ၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇ IIMM

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေယွမ်းပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇ တႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ UNIIMM သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29  September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼီႇၵူဝ်ႇလတ်ႉသ် ၵုမ်ႇၵျီႇဢႅၼ်ႇ Nicholas Koumjian ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇ IIMM တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook တေပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတီႈ IIMM ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶိုၼ်းၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ IIMM လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃးၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလူင် Washington D.C ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်ၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၽွင်းမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼိူဝ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃးၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ− ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမူႉၶတီးၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လုတ်ႈႁၢမ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း သူင်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇ IIMM ၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းၶေႃႈမုၼ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လၢႆလၢႆၶေႃႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း သူင်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ IIMM ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း