ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၵိုတ်းယင်ႉတႃႇပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တႃႇပၼ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၵိုတ်းယင်ႉတႃႇပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉသူႇရႃႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ  ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပီႇယႃႇ Myanmar Beer လႄႈ Mandalay Beer တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Amnesty International (AI) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ တႃႇပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၵိုတ်းယင်ႉတႃႇပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း၊ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်း AI လႄႈ  ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၵိုတ်းယင်ႉတႃႇပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသျႄႇယႃႇၸွမ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသျႄႇယႃႇၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပီႇယႃႇ Myanmar Beer လႄႈ Mandalay Beer တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 51 (51%) သေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း June 2020 ၼၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ ၸၢင်ႈၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းငိုၼ်းတွင်း Deloitte Thohmatsu Financial Advisory သေ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၵေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ MEHL ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း