ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer-BioNTech ထုၵ်ႇႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) လၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ယႃႈယႃ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Pfizer ႁူမ်ႈပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵျႃႇမၼီႇ BioNTech လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မီးတီႈယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ  (Hacker)  လၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ European Medicines Agency (EMA) ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ၼႆႉ ထုၵ်ႇလၵ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်တၢင်း cyberattack ဝႃႈၼႆသေ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃး ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ Pfizer လႄႈ BioNTech လၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸၢမ်းၸႂ်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶေႃႈမုၼ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထုၵ်ႇလၵ်ႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်းလႂ် လႄႈ ယူႇတီႈလႂ်သေႁႅၵ်ႉဢဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈဝႃႈၽႂ်ၵေႃႉတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇတင်းသွင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်သေ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ European Medicines Agency (EMA) ၸႅင်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇထုၵ်ႇႁႅၵ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇ။

photo credit to owners
photo credit to owners

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်း လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁဵတ်းဢွၵ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ၊ ၽွၼ်းလႆႈႁပ်ႉ၊ ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးသမ်းယႃႈယႃယဝ်ႉလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မႄးယူတ်းယႃထိင်းၶိုၼ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈယႃႈယႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းလပ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးလွၵ်း ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer- BioNTech ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃ ဢၼ်ၼမ်းၼႃႈ ယႃႈယႃတင်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၽၢႆႇယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတင်းၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ  (Hacker)  ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇပႃႈလင်  လႄႈ ၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ  (Hacker)   ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်းမႃး ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ယၢမ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ(Hacker)   ဢၼ်မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈႁႃႁႅၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃ မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Gilead, Johnson & Johnson, Novavax, and Moderna ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ပဝ်ႉမၢႆတႃႇႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ(Hacker)ၶဝ် ႁႅၵ်ႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်ယူႇသေ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉၺႃးႁႅၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း