ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈႁႅင်းဢီးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၶၢႆပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် Telenor ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈသႂ်ႇၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ မဵဝ်းဢၼ် လၵ်ႉထွမ်သဵင် ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလွတ်ႈတၢင်း မိူင်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆပႅတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 July 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor Group ငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor ၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၶၢႆပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇ M1 Group သၢင်ႉငိုၼ်း 105 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈ တေယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ပၼ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ တင်းမူတ်း လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈလပ်ႉ သူင်ႇထိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇၶိူင်ႈ မဵဝ်းဢၼ် လၵ်ႉထွမ်သဵင်လႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း လႅင်းၾူင်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ တင်းသဵင်ႈယူႇ။ ၶိူင်ႈမဵဝ်းဢၼ်တေသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေၸၢင်ႈလၵ်ႉထွမ် လႄႈ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႆႉတင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။

Jorgen Rostrup (ၵျေႃႇၵႅၼ်ႇ ရတ်သ်ထရပ်) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် Telenor လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးဢၢႆႇထီႉ ဢၼ်လၵ်ႉထွမ်သဵင်ၼႆႉမႃးယူႇ။ သင်ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ မၢႆမီႈဢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ ၼၼ်ႉသေ သမ်ႉတေသႂ်ႇ ၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ မဵဝ်းဢၼ်လၵ်ႉထွမ်သဵင် ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈ 2018 ဢၼ်ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ မဵဝ်းဢၼ် တေလၵ်ႉထွမ်သဵင် ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် လႄႈ လၵ်ႉဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်တိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ မဵဝ်းဢၼ်လၵ်ႉထွမ်သဵင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇပိူင်မၢႆမီႈ မိူဝ်ႈလူဝ်ႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမီးသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ မဵဝ်းဢၼ်လၵ်ႉထွမ်သဵင်ၼႆႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ တေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ၶၢႆၶွမ်ႇပၼီႇၵိင်ႇၽႄ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ပွင်လႅင်းထိုင်တီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ လႄႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း ၼႆႉ တႃႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း