ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တိူဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ တႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ

သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၵႂႃႇတူၺ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်းတိူဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တိူဝ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇၵႂႃႇတူၺ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 8 August 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းဢၼ်မီး သုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 July 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 August 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ဝူင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၵႂႃႇတူၺ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသေ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇမူၼ်ႉမႄး သၢႆမၢႆပိုၼ်းတူဝ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝူင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်လႂ် သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သင်ၵႃႈႁိုဝ်ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝၢႆးသေၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉတင်းၼမ်၊ မၢင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ၽိတ်းဝႆႉ၊ မၢင်ၵေႃႉ ဝၼ်းလိူၼ်ပီႊၵိူတ်ႇၽိတ်းဝႆႉ လႄႈ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉတီႈယူႇၽိတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးသေ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ မီးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တိူဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၵႂႃႇတူၺ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတူၺ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႃးမႃး ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၵဝ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်တီႈပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝႂ်လိၵ်ႈ ပူင်ႇၸၢမ်ႇ (3) သေ ၶိုၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇတႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈယူႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းသၢႆမၢႆတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တႃႇထွၼ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်လိၵ်ႈ ပူင်ႇၸၢမ်ႇ (4) တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇသေ ထွၼ်သၢႆမၢႆလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ၊ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ၊ မၢႆမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး တီႈယူႇႁဵင်းလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိတ်းဝႆႉပေႃးၼႆၸိုင် ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်လိၵ်ႈ မၢႆ 4 (ၵ) သေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼႂ်းဝႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းယွၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်း ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 37 လၢၼ်ႉၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ (20,000) ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း