ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိၵ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UDP) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ထီႉ−2 တႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထွၼ်သၢႆမၢႆပႃႇတီႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 12 လႄႈ မတ်ႉတႃၽႄ (ၵ) (ၶ) (င) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပူတ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၺႃး မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မတ်ႉတႃ 10 မတ်ႉတႃၽႄ (သ) လႄႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မီးၽူႈတႅၼ်းၽွင်း (1,131) ၵေႃႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇထီႉသွင် ဢၼ်မီး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼမ်လႄႈ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ထီႉသွင် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီထုၵ်ႇပူတ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇမတ်ႉတႃ ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆႉၶႄႇလ် ၵျေႃႇႁႂႃႇႁူႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇလၵ်ႉ သူင်ႇမႃးငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 16 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ၊ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈယိမ်ငိုၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလိၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မတ်ႉတႃ 224 ၊ မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း လႅၼ်ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ၊ မတ်ႉတႃလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီၼႆႉ တႄႇၵေႃႇတင်ႈသေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2010။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2010 လႄႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေ ထိုင်မႃးၼႆႉတႄႉ တႄႇဢဝ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇဝဵင်းဢိတ်း၊ ၸွမ်းၶႅပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၽူႈ တႅၼ်းၽွင်း တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉလႄႈ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းယဝ်ႉ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼၢင်းသီ ပဵၼ်ထီႉသွင် ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း