ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ လႆႈဢဝ်ၶိုၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈၽႄၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈမီးပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆး၊ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး လႄႈ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၶႅင်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢၢၼ်း မီး 4 ဢိူင်ႇ၊ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မီး 3 ဢိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝ ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ သမ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းဢၼ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 October 2020 ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇပႃးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 October 2020 ၼႆႉဝႃႈ ဢိူင်ႇဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝ 94 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝဵင်းဢၼ်ႁၢမ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတူဝ်ႈတင်းဝဵင်း တႃႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 October 2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉတေႃး၊ ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ ပူးတီးတွင်ႇ၊ မွင်ႇတေႃး၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျေႇပူင်ႇ လႄႈ မျွၵ်ႉဢူးၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း