ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၸူး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 Feburary 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တီႈလုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Great Wall Hotel ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ၊ သင်ဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း လူတ်ႉၵႃး တႃႇတေႃႉသူင်ႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် လုၵ်ႉတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵႂႃႇၸူးတီႈလုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လိၵ်ႈၽိတ်းမွၵ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇယူႇၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉတူင်ႇဝူင်းမႂ်ႇ (DPNS) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ဝႆႉဝႃႈ − ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈၼႆႉၶႃႈ၊ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈသေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇပႃႇတီႇမီးၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း(ၵဝ်ႇ) (FPPS) လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼၸဢ) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢိင်ၼိူဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးထုၼ်းၵျီႇ ႁူဝ်ၼႃႈၶွမ်ႇမတီႇ FPPS လၢတ်ႈဝႃႈ − ပေႃးတေဝႃႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၶဝ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈဝႆႉ၊ ယင်းပၢႆတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇ၊ မီးၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶွင်ၶဝ်၊ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉလႃးလႃး၊ သင်ဝႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႂ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း