ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ လၢႆးၸႅၵ်ႇၽႄၶိုင်ႈၵၢင် (PR) လႄႈ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 53 ပႃႇတီႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD)၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ 36 ပႃႇတီႇတႄႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း