ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း November 2020 မိူၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း

ၵူၺ်းၵႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉလႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ႁူဝ်ယွႆႈသင်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈသင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇလႄႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2010 လႄႈ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ သိပ်းဢဵတ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ဝၼ်းထီႉဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ၸီႉၸမ်ႈသေယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ တေၸၢင်ႈၶၢႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ ပီႊၼႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈမီး 37 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃး သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်းလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆပႃႇတီႇၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ဝၼ်းထီႉမၼ်း ႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း