ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလုမ်းၽႄ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉ မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး၊ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်းမိူင်းတႆး၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းတႆး၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ်  ၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းၽႄၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉတိတ်ႉတေႃး ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။

ဢွင်ႇလုၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းသေ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ် လၢပ်ႈၼႆႉ သူင်ႇမႃးပၼ်တီႈလုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵဵဝ်လူၺ်ႈၽၢႆႇ တိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉ ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဢၼ်လီ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မူတ်းသႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇသေ မေႃႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵိၼ် သူးၵိၼ်လၢပ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈ ၽူႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Mekong News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း