ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 15 မူင်း ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆႇမၢႆ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးပႃႇတီႇ 91 ပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇၵၼ်သေ၊ တီႈၼင်ႈသၽႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇၵၼ် မီးယူႇ 1,117 တီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈၵႂႃႇတီႈၼင်ႈ 920 တီႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႆႈ 71 တီႈ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 42 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ လႆႈ 15 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း လႆႈ 12 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း လႆႈ 12 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း လႆႈ 11 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း လႆႈတီႈၼင်ႈ 8 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႆႈ 4 တီႈ၊ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ရၶႅင်ႇ လႆႈ 3 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ လႆႈ 3 တီႈ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ 2 တီႈ၊ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသူဝ်ႇမီး 2 တီႈ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလီႇသူႇ 2 တီႈ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ(ၶၢင်) 2 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း 1 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 1 တီႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ 1 တီႈ၊ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း 1 တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇသုၼ်ႇလဵဝ်ၶေႃၶေႃ (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ၵေႃႈ လႆႈတီႈၼင်ႈဝႆႉ 4 တီႈ ၼႂ်းတိူင်းလႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 ဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။

တႃႇတေၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 322 တီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 396 တီႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်လိူဝ်သေ တႃႇတေၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 33 တီႈ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 15 တီႈလႄႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပဵၼ်ထီႉသွင်၊ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပဵၼ်ထီႉသၢမ် ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း