ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် (4) ပွၵ်ႈ

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ KA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 03 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပေႃႇလၶႄး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၵႃးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းမုတ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼၢၼ်းၽႄး ဝဵင်းပေႃႇလၶႄး၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထႃးလႄး လႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၶယႃႇ ဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် (4) ပွၵ်ႈ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ (11) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း (20) ၵေႃႉ လႄႈ ၾႆးမႆႈၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ (3) လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼၢၼ်းၽႄး ဝဵင်းပေႃႇလၶႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ တီႇမေႃႉသူဝ်ႇ၊ ၽရူႇသူဝ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းၽႃးသွင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ လိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈတူင်ႉတိုၼ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၶိုတ်းတၼ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် (4) ပွၵ်ႈ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း