ၶၢဝ်းတၢင်းဢေးသျႃး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း  ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႃးၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ႁႅင်းဢီးဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

Mike Haack ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုမ်း Campaign for a New Myanmar လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ လွင်ႈ Kamala Harris ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမီး တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ Kamala Harris လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူမ်ႈၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Mike Haack သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မူႇပိူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶဝ်တိုၼ်းယူႇၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ငၢဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်တေယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းဢီးဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼင်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်း Lee Hsien Loong ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ သွင်မိူင်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇ လွင်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Credit : photo owner
Credit : photo owner

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈတႃႇ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ Indo-Pacific ပေႃးတေပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းတီႈၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ၼႆႉ ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလုၵ်ႉတီႈသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း