ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႉၶမ် တႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆး NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီႊလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

ပၢင်ပွႆးၵၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇပုၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(4) ပီႊၼႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် PPST ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊ ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဝၢႆးသေ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊယဝ်ႉ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ  29 October 2019 ၼႆႉ ဢၢင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ (JICM) ၼႆသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း PPST ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)ၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း−လၢင်းၶိူဝ်း−တူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်း (RCSS) ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊ NCA သေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်ၵုမ် JICM ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတဵမ် (4) ပီႊၼႆႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီတီႈ NCA ဢီႈသင် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လွတ်ႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လွတ်ႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လႆႈ ပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၶမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ပီႊ 2020 ၼႆ ဢၢင်ႈတေၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢွၼ်တၢင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေႃႈၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း