ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း(KNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 337 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈလိူၼ် February ၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU တပ်ႉၸုမ်း (5) 91 ပၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 28 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းပိၼ်ယိုဝ်းတိုၵ်းၸွႆႈ 40 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် January 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း 333 ပၢင် ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 337 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 280 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ KNU/KNLA လူႉတၢႆ 24 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 75 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢၼ်လူႉတၢႆၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ PDF ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈလိူၼ် February 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် ၵေႃႇတူးလေႇ KNU/KNLA တပ်ႉၸုမ်း (5) 91 ပၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 28 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ KNU/KNLA လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်ပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းႁႆႈၸွမ်းသူၼ် လႄႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 40 ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇပႃးထႅင်ႈ 18 လုၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လင်ႁိူၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလူႉၵွႆ 26 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တင်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယွင်ၶဝ်ႈ 3 လင်၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ 3 လၢၼ်ႉ၊ ၵႃး 1 လမ်း၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး 4 လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈ 1 ဢၼ် လႄႈ ၸၢၵ်ႈၾႆး 1 လုၵ်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဝႆႇၾႆႇ 1 ၶိူင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတင်းၼမ် လႆႈလူႉၵွႆပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း