ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၽၢႆႇထႆးတီႉၺွပ်ႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးယူႇ မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၽၢႆႇထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးယူႇ မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (JACBA) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢေႇမၢင်လူင်းသေ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး လၢၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်သေ ၸႂ်ဢမ်ႇယၢဝ်း ဢမ်ႇပႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇထႆးၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ယဝ်ႉၼႆသေ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းၸၢင်ႈၵႃႈၵႃႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႃႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇဝႃႈလွၵ်းလၢႆးလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတေလႆႈဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈ လႄႈ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU မီးၼၼ်ႉသေ ဢႃႇယုဝႂ်တေမူတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း မိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၸင်ႇႁႃမီးမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵႂႃႇ (ပွႆးၸႃး) မိုၼ်ႇႁႃႈ ထိုင် သွင်မိုၼ်ႇ ငိုၼ်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇထိုင်ယဝ်ႉ ထိုင်ၵမ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမႃးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 – 5 October 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၵျၼပူႇရီး၊ ပရႃႇၵျူပ်ႇၶီးရီးၶၼ်၊ တၢၵ်ႇ လႄႈ ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 200 ပၢႆၼႆႉသေ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင်ၵေႃႈ မီးယူႇ 15 ၵေႃႉ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေႁွင်ႉဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ မိူင်းလဝ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တေႁွင်ႉဢဝ်လူၺ်းလၢႆးတၢင်း MOU ယဝ်ႉ တေပၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇသွင်ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ႇၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇထႆး တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2021) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးယူႇ 1.15 လၢၼ်ႉ ၼႆႉသေ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း လႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း