ၶၢဝ်းတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၸီႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶိုၼ်ႈႁေႃ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းမိူင်း ၵျႃႇပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် Oct ယၢမ်းမူင်းမိူင်းၵျႃႇပၼ် လႆႈ 9မူင်း 50 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၸီႇ ဢွၼ်ႇႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ၶူင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႂႃႇၶဝ်ႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶိုၼ်ႈႁေႃ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၸီႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶိုၼ်ႈႁေႃ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းမိူင်း ၵျႃႇပၼ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆ မီးၽႅၼ်ႈဝႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၼ် သိၼ်ႇသူဝ်ႇဢႃႇပေး လႄႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵွၼ်ႇၽရႅၼ်ႉလွင်ႈလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတေႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႊမိူင်းမိူင်း ပၼ်ႁႅင်းဢီး လွင်ႈၸဝ်းၶိူဝ်းယၶႅင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ယၢင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇဝႆႉယူႇသေ ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း တေႁဵတ်းႁိူဝ်ၸၼ်ၸႂ်ႈ သေလၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၼ်ၶဝ် ၼင်ႇႁိူဝ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၼ်ၶဝ်ပေႃး တေၶႂ်ႈမႃးလူင်းတိုၼ်း လၢင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်း ၵျႃႇပၼ်ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇၸႂ် ဝႆႉယူႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း တေႁဵတ်းႁိူဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယူင်းပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈသေ ပီ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၼ်ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၸီႇ ၵႂႃႇမိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် June ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိူၼ်ႇၽဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈ ၵျႃႇပၼ်ႇ တေသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃး  တူဝ်ႇယူဝ်တႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၵျႃႇပၼ် 401 ၶူင်းၵၢၼ် လႆႈတၢင်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၸုမ်းၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျႃႇပၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸူဝ်ႇပၢၼ်လူင်ပွင်ႇၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2015 ၼႆႉမႃးၵူၺ်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၵျႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးသွင်ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း − DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း