ၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးတီႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 ( တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈတႄႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းယဵမ်ႈတူၺ်းမိူင်းဢၼ်မီးတီႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးတီႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မူဝ်တႄႇၵီႇ တူဝ်သျီႇမီသူၼႆႉ လႆႈတႄႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 သေ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 14 သမ်ႉႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃး၊ ဝၼ်းထီႉ 20 ထိုင် 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2020) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈမိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး၊  မိူင်းပႃးပူး ၼိဝ်းၵီးၼီး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၽွင်းတၢင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 ၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသူင်ႇၸုမ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း) ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ တႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 30 လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးလႄႈ ယင်းတေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထႅင်ႈ ငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ 30 ပီႇလီႇယၼ်ႇယႅၼ်း (ငိုၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ) လႄႈ တေပၼ်ယိမ်ပႃးထႅင်ႈ ငိုၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ 15 ပီႇလီႇယၼ်ႇယႅၼ်း တႃႇ SMES ယူႇၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တူဝ်ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် လွင်ႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼမ်ယူႇသေ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လႄႈ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယင်းႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင် ပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼမ်ႉၸႂ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ လွင်ႈဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႄႈ တႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ပၼ်တၢမ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉလႆႈၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႇၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ   7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မႃးလႄႇယဵမ်ႈ မိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း