ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လူႉတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 မိုၼ်ႇပၢႆ

ၶႄႇလၢႆးငၢၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈ ဝူင်ႈ မီးၵႂႃႇၸမ် 13,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆးမီးၸမ် 700 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ဝၼ်းထီႉ 23 January 2023  (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၶႄႇ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း 80% ၼႆႉ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2023 ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လူႉတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 မီး 12,658 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းၶႄႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းလူႉ တၢႆ ယွၼ်ႉ COVID-19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထီႉ 13−19 January 2023 မီးၸမ် 13,000 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသေ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃ ၼႂ်းႁူင်း ယႃလႄႈ လူႉတၢႆယွၼ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆး မီးယူႇ 681 ၵေႃႉ၊ ထႅင်ႈ 11,977 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ႁူမ်ႈၸွမ်း လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉ COVID-19 ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13-19 January 2023 ဢၼ်မီးၵႂႃႇ 12,658 ၵေႃႉၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၶဝ် ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်း ၸပ်း COVID-19 သေ လူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း