ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (34) ၵေႃႉ

တင်ႈတႄဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 10 October 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  COVID-19 တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 34 ၵေႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇ ႁႂ်ႈသုတ်းဝၼ်း။

ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 ၼၼ်ႉ တီႈလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် 13 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတင်းၼမ် ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပေႃးၸဝ်ႈလၢၼ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ တင်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉယႃႈယႃတႄႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈယူႇ ၸဝ်ႈၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၶၢႆၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆလႆႈယူႇ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းတႄႉ တေလႆႈသိမ်းမူတ်းၼႆၶႃႈ ၸိူဝ်းၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆသေတီႈ” လၢတ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (34) ၵေႃႉ
ဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေလူႉသဵင်ႈတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ 36 ၵေႃႉ ပဵၼ်သၢႆမၢႆၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10  October ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်မေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တႃႇၸုပ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း