ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမူတ်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈသိုပ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ် October 2020 သဵင်ႈ ၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်သၢင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေသိုပ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 လႄႈ ဢမ်ႇပႃးဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 3,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီး ၊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ် မႃးယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆတႃႇသေႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၵႂႃႇယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈတတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇၸုမ်း သေ ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 November 2020 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုတ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဝႃႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၼၢႆး သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ် RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS သင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူဝ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸမ်ၸူး တပ်ႉၸုမ်း 5 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KUN/KNLA လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်း KNU/KNLA ဝႆႉလူင်ၼႃႈလႄႈ ထုၵ်ႇ KUN/KNLA ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉၵွႆဢိတ်းဢီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းတေႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၼႂ်းမိူင်းတႄႉတႄႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ် (ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမဵဝ်းၼိုင်ႈ သမ်ႉႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ) လႄႈ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီသင် လႄႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်သင် ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဝႆႉ 10 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 8 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈငိၼ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသေပွၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း