ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းဢႃႇယုၵူၼ်းႁဝ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိုင် လွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႈ တေဢေႇလူင်း  ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းလႂ်ၼွၼ်းၼမ်ၵႂႃႇပူၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် ၼႆယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ လွင်ႈၼွၼ်းလပ်းၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းဢႃႇယုႁဝ်း။  ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်း ဢၼ်တေၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းဢႃႇယုၵူၼ်းႁဝ်း။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းဢႃႇယုၵူၼ်းႁဝ်း

ဢႃႇယုၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉထုၵ်ႇလီၼွၼ်းလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း

  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် တႄႇၵိူတ်ႇ (ဢႃႇယု 0−3 လိူၼ်) ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပၼ် 14−17 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 4−5 လိူၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပၼ် 12−15 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 1−2 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပၼ် 11−14 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 3−5 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပၼ် 10−13 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 6−13 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပၼ် 9−11 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု 18−25 ပီႊ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်း 7−9 ၸူဝ်ႈမူင်း။
  • ၵူၼ်းဢႃႇယု 26−64 ပီႊ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်း 7−9 ၸူဝ်းမူင်း မိူၼ်ၵၼ်တင်းမိူဝ်ႉတိုၵ်ႉၼုမ်ႇ။
  • ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယု 65 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ထုၵ်ႇလီၼွၼ်း 7−8 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၽၢႆႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လီ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢႃႇယုသႅၼ်းလႂ်သႅၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ် ပၼ်လႆႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယူႇ ၼွၼ်းလႆႈ 6 ထိုင် 10 ၸူဝ်ႈမူင်း လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းဢေႇပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းႁူႉမႃးဝႃႈ ၼွၼ်းပၼ် 6−8 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵေႃႈ ပဵင်းပေႃးယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းဢေႇလိူဝ် 6 ၸူဝ်ႈမူင်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ တေႁၼ်လႆႈဝႃႈ ၶဝ်ၼွၼ်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၼွၼ်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ထပ်းၵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်ပေႃးၼႆၸိုင် တေပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇတူဝ်ၶိင်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ယိင်းၼွင်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − Sanook

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း