ၶၢဝ်ႇလီ သဵင်ႈပီႊၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈပီႊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼမ်သုင်ထိုင် 1 လၢၼ်ႉပၢႆ၊ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ  သဵင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Matichone ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်း သဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဝၢႆးသဵင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

WHO လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေၸႅၵ်ႇၸၢႆႇပိုၼ်ၽႄယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းလီ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉသေ ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၼၼ်ႉ သႅၼ်းယႃႈယႃ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉယူႇ 9 သႅၼ်း လႄႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃလႆႈ 2,000 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် (Dose) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 43,660 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,722,746 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 790 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 215,822 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,935,545 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 72,106 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,754,179 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 991 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 104,591 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 5,741,253 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 30,454 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,970,953 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 798 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 147,571 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,352,871 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (36,065,757) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,054,947) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (27,163,422) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း