ၶၢဝ်ႇလီ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer, BioNTech ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸႂ်ႉလႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%)

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိုတ်းယင်ႉလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ BioNTech လႆႈၸၢမ်းသမ်းယႃႈယႃႈ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉ 3 လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈယဝ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%)။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 09 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် (Pfizer) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇ (BioNTech) ၶွင်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ တင်းသွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းတီႈၵူၼ်း ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉ 3 လႄႈ ယႃႈယႃၼႆႉ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈသုင်ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ မၼ်ႈၸႂ်လႆႈဝႃႈ ယႃႈယႃၼႆႉ မီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလီ လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၸၢမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တူၺ်းတီႈၵူၼ်းမႃး ပဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉ 3 လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢမ်းသမ်းတီႈၵူၼ်း တႃႇထႅင်ႈ 44,000 ၵေႃႉ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸၢမ်းသမ်းယႃႈယႃ မီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလီၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer, BioNTech တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႂ်ႈဝႆးၽႂ်းသုတ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢႃႇယု 16- 85 ပီႊ တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တင်းသွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer, BioNTech တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတင်းၼမ် 1.95 ႁဵင်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းၼမ် 100 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် (Dose) တေတႄႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ပႃးလူင်ႈၼႃႈ တႃႇၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇရူပ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃး ၸၢင်ႈသိုပ်ႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းCOVID-19 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 125,759 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းမူတ်း 10,422,026 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 642 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 244,449 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 6,552,764 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 37,211 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 8,591,075 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 451 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 127,104 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 7,957,206 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11,651 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,675,766 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 241 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 162,638 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 5,064,344 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ  10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (216) မိူင်း (216 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (51,245,233) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,269,325) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (36,056,102) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:40 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း