ၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်း 60%

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29  September 2021 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် September 2021 မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်း 60% ၊ ၶၼ်ၶမ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ရိတ်ႉၶျၢတ်ႉတ် ႁူဝ်ႇသေႇ Richard Horsey ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ပဵၼ်ပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း International Crisis Group ICG လၢတ်ႈဝႃႈ − ၶၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတႅၵ်ႈၼိူင်း တႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းလူင်းႁႅင်းၼႆႉ တေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၶဝ်ပႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1 တေႃႇလႃႇလႂ် လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈယူႇ 2,550၊ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃး လႅၵ်ႈလႆႈထိုင် 2,700 ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႅၵ်ႈပၼ်လႆႈထိုင် 3,000−3,200 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်း ထႅင်ႈသေ 1 တေႃႇလႃႇၼႆႉ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈယူႇ 2,000-2,700 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈထိုင် 400 ပျႃး၊ 100 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈလႆႈ 40,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵမ်ႉၶိုၼ်ႈၵမ်ႉလူင်း ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆငိုၼ်းၵေႃႈ တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ လၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းၵၢင် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 200လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇသေ ဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းထိင်းၶၼ်ငိုၼ်းမႃးယူႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းယေးငိုၼ်းတီႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ − ငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း၊ ထိုင်ၸၼ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းယူႇပေႃးၼႆၸိုင် ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းသေ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ၶၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈထူပ်းၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းလင်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း