ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၶၼ်ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶၼ်ၶမ်း ၶိုၼ်းတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေ ၶၼ်တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ငိုၼ်းၶႄႇ၊ ငိုၼ်းထႆး ဢိၵ်ႇၶၼ်ၶမ်း တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 ၼၼ်ႉ 1 တေႃႇလႃႇဢ​မေရိၵၢၼ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 1,900-2,200 ပျႃး၊ ပေႃးငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 290 ပျႃး သေ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇသမ်ႉ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 50-60 ပျႃး လႄႈ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆးၸိုင် 100,000 ပျႃးၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းထႆးယူႇ 1,800 ဝၢတ်ႇ၊ ၶၼ်ၶမ်းသမ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 150,000 ပျႃး ပေႃး 1 ၵျၢပ်ႈသမ်ႉ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,800,000 ပျႃးၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း YGEA ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် September ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပေႃး 1 တေႃႇလႃႇဢ​မေရိၵၢၼ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 2,700 ပျႃး၊ ၶမ်းၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈသမ်ႉ တူၵ်းယူႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,200,000 ပျႃးသေ ငိုၼ်းၶေႇ 1 ယွၼ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 300 ပျႃး လႄႈ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ လႆႈယူႇ 70 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း