ၶၼ်ငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယွမ်းလူင်း

ၸူဝ်ႈၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမႃးတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼၼ်ႉမႃးသေ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၵူႈဝၼ်း တေႃႇပေႃးထိုင် ၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇလႆႈ1400 ပျႃးၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ယွမ်းလူင်းမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇလႆႈ 1310 ပျႃးသေ ထိုင်မႃးယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇထိုင် 1290 ပျႃး လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ လူတ်းယွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶၼ်ငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယွမ်းလူင်း

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇလူတ်းယွမ်းလူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၼႂ်းၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈလူတ်းယွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လိူဝ်သေငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇယဝ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်း ၶႄႇ (ယွၼ်ႇ)၊ ငိုၼ်းထႆး (ပၢတ်ႇ)၊ ငိုၼ်းသိင်ႇၵႃႇပူႇ(တေႃႇလႃႇ)၊ ငိုၼ်းယူးရူပ်ႇ (ယူႇရူဝ်ႇ) လႄႈ ငိုၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ (ယႅၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၶၼ်ငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယွမ်းလူင်း

လိူဝ်သေၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းလူတ်းယွမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းမိူၼ်ၵၼ်သေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 March 2020 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇဢွၵ်ႇတဵင်း 92 ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ် 680 ပျႃး၊ ဢွၵ်ႇတဵင်း 95 ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ် 795 ပျႃး ၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸႄႇ (ယူဝ်းယူဝ်း) ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ် 750 ပျႃးလႄႈ တီႇၸႄႇ ပရီႇမီႇယမ်ႇ ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ် 760 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ 50 ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇလူတ်းယွမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်း လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမ်ႇၼိမ် ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေလူတ်းယွမ်းၽွင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − 7Day News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း