ၶၼ်ၶမ်း လႄႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈ  ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်း လႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈ သုင်ႁႅင်း ဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉၼႆႉ မီးယူႇ 1,750,000 ပျႃးပၢႆသေ ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်း ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈႁႃႈမိုၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ လၢၼ်ႉၶမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉသေ တိုၼ်းဢမ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉၵေႃႈမီးလႄႈ ဢၼ်မႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵေႃႈ ၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉတူၵ်းလိုၼ်းႁႅင်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢိင်ၼိူဝ် ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈလူင်းသေ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၶၼ်ၶမ်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢူးမဵဝ်းမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶမ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶၢႆလႆႈ ၶမ်းတႃႇတေၶၢႆၵေႃႈဢမ်ႇမီးဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈယူႇ ၶၼ်းၶမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 18 သႅၼ်ပျႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိုတ်ႇၶၢႆတီႈ 18 သႅၼ်ပျႃး ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ် Social Media ၵေႃႈ သမ်ႉမီးၵူၼ်းၵႂႃႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇယိပ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႅတ်ႈႁႃသိုဝ်ႉၶမ်း သိုဝ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၶမ်း လႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇၶိုၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်း ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ တီႈယေးငိုၼ်းၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႃႇသေႇယူႇ သေတႃႉၵေႃႈ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉယေးငိုၼ်းၵၢင် ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇၶၢႆဢွၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၼႆႉ ဝၢႆႇမႃးႁႃသိုဝ်ႉၶမ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶမ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုဝ်ႉတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပၼ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီၵူၺ်းသေ ပဵၼ်ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇ တူဝ်ၵူၼ်းတေႃႇၵေႃႉ သိုဝ်ႉၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈမႃး မိူၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉတႄႉ ၶၼ်ၶမ်း တေလႆႈဝႃႈ ထိုင်ၵႂႃႇ 18 သႅၼ်ယူႇတႄႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်ၵမ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်တေႉတေႉ တေမီးယူႇ 17 သႅၼ် သၢမ်မိုၼ် သီႇမိုၼ်ႇပျႃး ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈၶၼ်ၶမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶမ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်မၼ်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ မၢၼ်းတလေးၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႃႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လႄႈ  ႁႂ်ႈလႆႈၶၢႆပၼ် မေႃမိုဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 5 ၵျၢပ်ႈ ထိုင် 10 ၵျၢပ်ႇ ၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢၼ်တီႈယေးငိုၼ်းၵၢင်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် မိူဝ်ႈပိုတ်ႇၶၢႆ လႄႈ ပိၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ်သေ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ 1 တေႃႇလႃႇၼႆႉ မီးယူႇ 1,718 ပျႃးသေ လၢၼ်ႉဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇၼၼ်ႉတႄႉ 1 တေႃႇလႃႇၼႆႉ 1,725 ပျႃး လႄႈ တီႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆႉတႄႉ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ယူႇ 1 တေႃႇ 1,880 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း