ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇၶိုၼ်ႈထိုင် 2,245 ပျႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2022 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ထၢတ်ႈသီႇ ဢွၵ်ႉတဵင်း 92 Ron ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇလႂ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 2,245 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇတေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 August 2022 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ဢွၵ်ႉတဵင်း 92 Ron ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 1,600 ပျႃးၵူၺ်း၊ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈထိုင် 2,245 ပျႃးလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၶိုၼ်းမႃးမွၵ်ႈ 500 ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တီႇၸႄႇပရီႇမီႇယမ်ႇ ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇလႂ် 2,625 ပျႃး၊ ထၢတ်ႈသီႇ ဢွၵ်ႉတဵင်း 92 Ron သမ်ႉ ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇ 2,245 ပျႃး လႄႈ ဢွၵ်ႇတဵင်း 95 Ron သမ်ႉ 2,310 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 August 2022 မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼိုင်ႈပီႊလႂ် ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမွၵ်ႈ 1.3 ပီႇလီႇယၼ်ႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈမႃး 500 ပျႃးသေ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇမီးတႃႇတေၶၢႆ သမ်ႉပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ် ဢမ်ႇသဝ်းသေ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈမၢႆမီႈႁူမ်ႇငမ်းယူပ်ႈယွမ်းမႃး၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၸူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း