ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးၵႂႃႇ 7 လိူၼ်ပၢႆ 29 ဝၼ်းၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တႃႇသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမဵဝ်း ထၢတ်ႈသီႇ လႄႈ တီႇၸႄႇ ၼိုင်ႈပုင်း (ပုင်းပေႇပႃႇ) သုင်ထိုင် 500,000 ပျႃးသေ ပေႃးၼိုင်ႈၵႃႇလၢၼ်ႇ (ၼိုင်ႈၵႃႇလၢၼ်ႇ မီး 4 လိတ်ႉ) တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 10,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇသွၼ်ႇၼပ်ႉပႃး ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးသိုပ်ႇသိုဝ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇၶၢႆၶိုၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်း တႄႉၶႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူဝ်ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၾၢင်ႉဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႃး ထေႃႈ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈၵႂႃႇလႄႇ တီႈလႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းၵူႈတီႈၶႃႈ     ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ၵမ်ႉၼမ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၵႃႈႁႅင်းလႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႉလၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄတႄႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉမႃးတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လွင်ႈၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတင်းၼမ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ယင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း ၶၼ်ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း၊ မၢင်လၢၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈထႅဝ် သိုဝ်ႉလႆႈဢမ်ႇလိူဝ်ငိုၼ်း 40,000 ပျႃး (သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Credit photo

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း