ၶႄႇတိူဝ်းလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၶိုၼ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းၶိုၼ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တေႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 ႁၢင်ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်ႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် ပီႊ 2020 (March 2020) ၽွင်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Reuters
Credit : Reuters

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 103 ၵေႃႉသေ လူတ်းယွမ်းလိူဝ် မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈသိုၼ်း (ဝၼ်းၸၼ်) ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 118 ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းႁွင်ႇ 46 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸမ်ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ႁိူဝ်ပိူၺ်ႇ (Hebei) ဢၼ်ၸမ်ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးယူႇ 19 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်းၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် 7 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇႁူၵ်းၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈတႃႈရူတ်ႉၾႆး လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၸီႉသင်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉပႃး လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းရူတ်ႉၾႆးၵႂႃႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇတင်းမိူင်း မီး 88,557 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီး 4,635 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း