ၶႄႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈသူၺ်ႇလီႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (2) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ (32) ပီႊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယၢမ်ႈယူႇတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းသေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ လႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊပႃးဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉပွၵ်ႉၼွင်ငိုၼ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉယၢမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times ၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 13 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 16 ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတႄႉ − ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ (6) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း လဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတလေး) လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းၶႄႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (2) ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းပွၵ်ႉဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထိုင်တီႈ ႁွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈၶႄႇယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ တင်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (2) ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ မီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ဢႆ၊ ဢမ်ႇယိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆသင်လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶႄႇၶဝ်လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇတိူဝ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ May ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း