ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄၶေႃႈမုၼ်း XBB.1.5

ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄၶေႃႈမုၼ်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB.1.5 ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼင်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB.1.5 ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇတီႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်း 40% ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) Wang Wenbin ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ  COVID-19 ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းတၼ်း ပိုတ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လႄႈသိုဝ်ႈယူဝ်း မိူဝ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB.1.5 ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးပိူင်ၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB.1.5 ၽႄႈလၢမ်းလႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လိူဝ်သေၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB.1.5 ၼႆႉ လႆႈၽႄႈလၢမ်းဝႆးၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်း 40% ၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလႄႈႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း XBB ၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼမ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၽွင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း Henan ဢၼ်မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ်ၸမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း 90%  ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇၶႄႇလၢႆးငၢၼ်းတႄႉဝႃႈ တင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီးယူႇ 1.4 ႁဵင်လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမွၵ်ႈ 120,000 ၵေႃႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း