ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ယႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းၵဵမ်း မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၸုမ်းႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈၶႄႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁပ်ႉမိုဝ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၸိုင်ႈမိူင်း ဝၢႆးသေဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းဝၼ်း တူၵ်း တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ် မိပ်ႇငႅၼ်းၶႄႇယူႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸမ်ပဵၼ်တီႈႁူင်းၵၢၼ်ၶႄႇ တေလႆႈပေႉတူဝ်လႆႈလႄႈ ၶတ်းၸႂ်မုၼ်းလႅင်း Technology ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ Qin Gang ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းတီႈဝဵင်းလူင် Beijing ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းထႆႇ ဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လႅၼ်သဵၼ်ႈသီလႅင် ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁၢမ်ႈၶၢမ်ႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆႇတႃႈယိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉမုင်ႈၵႂႃႇပေႃးၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင် ဢၼ်ဢမ်ႇငိူင်ႉဝႄႈလႆႈလႄႈ သင်ထိုင်ၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႉတေႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေႁဵတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ပေႃးတေပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

Qin Gang ယင်းလႆႈလၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶႄႇပဵၼ် ၽူႈၶႄႉၶဵင်ႇလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်တူၺ်းႁၼ် ၼင်ႇၵူတ်ႉငေႃး၊ မိူၼ်ၵၼ်တင်း သႂ်ႇသိူဝ်ႈသေ မၢတ်ႇမၢၵ်ႇတုမ်ႇ ၽိတ်းတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေၼႆႉ ဢမ်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်းပိူင်လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼင်ႇၽဵင်ႇပဵင်းသေ သမ်ႉပႂ်ႉၶတ်းၶႃၵၼ် ယူႇတႃႇသေႇ တင်းတင်းတီႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ တေလႆႈယိမ်း တိုဝ်းပၵ်းပိူင်ႁႂ်ႈမၼ်းလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ Qin Gang ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈထိုင် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီယၢၼ်ႁၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းၵဵမ်းမိူင်းမႁႃႇ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သဵၼ်ႈသၢႆ ပၼ်တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ လွင်ႈယူႇ ပဵၼ်ၵၢင်လႄႈ ၽွၼ်းလႆႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း မိူၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိူတ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း