ၶႄႇတေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်

မိူင်းၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိုတ်ႇမိူင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၵၵ်းတူဝ် (ၵဵပ်းတူဝ်)ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၵၵ်းတူဝ်(ၵဵပ်းတူဝ်) တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 January 2023 ၼႆႉ ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ တႃႇၵုမ်းထိင်း COVID-19 ႁႂ်ႈပဵၼ်သုၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၵၵ်းတူဝ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ PCR ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢွၼ်တၢင်းတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇလႆႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႃး ၵၢၼ်မၵ်းတမ်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင် ၵုမ်းထိင်း COVID-19 မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇၸဵမ် လွင်ႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်၊ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ႁူမ်ႈပႃးၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း