ၶႄႇတေသိုပ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁိမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်မၵ်းတမ်းဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 August 2022 တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ တေသိုပ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်မၵ်းတမ်းဝၼ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်တိုၵ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်တႄႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 August 2022 ၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တေသုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 August 2022 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်မၵ်းတမ်းဝၼ်းဝႃႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 August 2022 ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CCTV ၵေႃႈ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ၸမ်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်တီႈၶႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႅၼ်ႈၶႅၼ်ႈၶိုင်ႈၵၢင်ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၵူၺ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် ဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းလူၺ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 9-11 August 2022 ပွတ်းၸၢၼ်းၶွင်ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းလၢႆလၢႆသႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးပႃး Sniper ၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း