ၶႄႇပိုတ်ႇမိူင်း ႁပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပၼ်ဝီႇသႃႇၵူႈမဵဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၸႂ်ႉလႄႈ ပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇလၢဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  မိူင်းၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပိုတ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝၢႆးသေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊ ယွၼ်ႉ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝီႇသႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ဝၼ်းထီႉ 28 March 2020 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယူႇ သင်ဢႃႇယုမၼ်းယင်းပႆႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇသႃႇ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇမႃးၸႂ်ႉပိူင်ၼႆႉၶိုၼ်းထႅင်ႈ လႄႈ တေတႄႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇလႄႈ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇလႆႈတီႈ ၸႄႈမိူင်းၵႂၢင်းတုင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉဝီႇသႃႇ ၼႆယူႇ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ December 2022 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီႊ တႃႇၵုမ်းထိင်း COVID-19  ပဵၼ်သုၼ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ယူပ်ႈလူင်းမႃးႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း