ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼင်လိၼ်တႆး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼင်လိၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ယွၼ်ႉၶႄႇဢဝ်ၶူင်ႉလဵၵ်း လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵႂႃႇယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉလဵၵ်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ − ၶႄႇၶဝ်ပေႃးႁဵတ်း ႁူဝ်ႉလဵၵ်းၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉ ထၢပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ၶူင်ႉလဵၵ်းၼၢမ်သေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးလွမ်ႉၼႂ်းလိၼ်ၼႃးမၢၼ်ႈ(ဝၢၼ်ႈ)ႁဝ်းထႅင်ႈ၊ ႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်လႆႈ၊ ပေႃးၵုမ်ႇၸူးဢဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵႄႈလိတ်ႈၵူၺ်းတႄႉ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇ ၽင်ႇၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးလူဝ်ႇပဵၼ်မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃၽႅၼ်ႇလိၼ် ႁႂ်ႈမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 20−25 October 2021 မႃးၼႆႉ မိူင်းၶႄႇထူမ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼင်လိၼ် ၽၢႆႇၶႄႇၶဝ် ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ တင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 18 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၶုတ်းလိၼ်လႄႈ ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလိၼ်(ၼႃး) ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လၵ်ႉလွမ်ၶုတ်းလုၵ်း ပူၵ်းသဝ် ဢဝ်ႁူဝ်ႉလဵၵ်းလွမ်ႉတတ်း လိၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ-တႆး လူၺ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႈဝၢၼ်ႈသေတႃႉ ၶႄႇသိုပ်ႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇ ၵႃး (3) လမ်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း