ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၶႄႇၶႂ်ႈႁၼ်

မိူဝ်ႈၽွင်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း UK လႄႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁႂႃၶျင်ယိင် (Hua Chunying) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ႁႂႃၶျင်ယိင် လၢတ်ႈဝႃႈ − ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဝ်း ၶႂ်ႈႁၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၶႄႇၸွႆႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵူၺ်း၊ ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလႆႈလီငၢမ်းသေ ယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်တင်းသဵင်ႈ တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ လူၺ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽၢႆႇလင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးၶႄႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ယူႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းၶႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးၼႆၸိုင် တေယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၶႄႇမႆႈၸႂ်တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း