ၶႄႇလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ဝင်ယိ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 17:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇမီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝင်ယိ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းတၢင် လႄႈ ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတႅၼ်းတၢင်သေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တူၺ်းထိုင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈတင်း လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၶၢင်−မိူင်းၶႄႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ႁူဝ်ႉလဵၵ်းဢၼ်ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉ Southern China Great wall ၼႆယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းၶႄႇ မီးတၢင်းယၢဝ်း 1,360 လၵ်းပၢႆသေ ၽၢႆႇၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ တႃႇသီႇပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆတင်း လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉ 10 မီႇတိူဝ်ႇၼႆသေ ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ မီးယူႇ (8) တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ လႄႈ လွင်ႈႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေၶိုၼ်းသုတ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶျဵင်ႁၢႆႇ (Chen Hai) ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ၊ ဢူးႁွၵ်ႉတူဝ်ႇသွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း