ၶႄႇဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဝႆႉယူႇ

ၶႄႇဝႃႈ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸူးၶိုၼ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတိုၵ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵျၢဝ်ႉ လီၵျႅၼ်း Zhao Lijian ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်တွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵျၢဝ်ႉ တွပ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးတေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၶႄႇတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ သုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ ဢူးဝၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း