ၶႄႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်းၵႂႃႇမႃးယူႇၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ယႃႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဝၢႆးသေဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶႄႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်ႈၸႂ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈယႃႉၵဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်း သႅၼ်းယႃႉမၢၵ်ႇလူင် missile ၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇတႃႇသေႇ လႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈႁိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၵုမ်းၵမ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ လႄႈ ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းတေၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈဢွင်ႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈၼႆႉလႄႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈမဵဝ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသွင်မိူင်း မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢမ်ႇလီ တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတင်ႈၸႂ်ယႃႉၵဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၽၢႆႇၶႄႇ လႆႈမီးလွင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇၶႄႇတႄႉတိုၼ်းလၢတ်ႈတႃႇသေႇဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ (Republic of China) ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ Tsiai Ing-wen တႄႉတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၵွၼ်းၶေႃႁၢင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ် လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈသေ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင် တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉၼႆ တႃႇသေ၊ တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းမီးယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မိူၼ်တင်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွင်းတၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလူင် ဢၼ်ယူႇပႃႈလင်သေ ၸွႆႈၶၢႆပၼ် ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် တီႈထႆႇဝၼ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃး ဝၢႆးသေ ၶႄႇ ၵမ်းၵမ်းသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း မိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉသဵၼ်ႈသီလႅင်သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈ ႁိူၼ်းမိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်း မိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼႆသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆႇဝၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်တေဢၢၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း