ၶႄႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ထႅင်ႈ 3 လိူၼ်

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈတႃႇၶၢဝ်ႇတၢင်း 3 လိူၼ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ၽင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID−19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သိုပ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈၸေႊၵဝ်ႇ၊ သူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 3 လိူၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီ သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈ မိူင်းၶႄႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် တေၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ− ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ 3 လိူၼ် ဢၼ်ၼႆႉပေႃးတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ႁႃႉ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးၽၢႆႇၶႄႇၵူၺ်းယဝ်ႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းႁိုဝ် တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 600 လမ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ မီးလၢၼ်ႇၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၽၵ်းတူၼၢၼ်းတေႃႇ၊ ၽၵ်းတူၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး−ဝၼ်းတဵင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် April 2020 ၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းတူၼၢၼ်းတေႃႇ မီးၵႂႃႇပီႊပၢႆယဝ်ႉသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ်တႃႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် April 2021 ၼႆႉမႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈလႄႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇၶၢႆလီ၊ ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ မီးၵုၼ်ႇမဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇဝႆႉလႆႈႁိုင် မဵဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈၼဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း သူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း