ၶႄႇသူင်ႇပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်သင်ႇဝႆႉတီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇသူင်ႇမႃးပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Sinopharm တႃႇ 2 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈဢၼ်လႆႈသူင်ႇပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်သေ ၶႄႇလႆႈသူင်ႇပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7.6 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2.9 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်တႄႉ ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လၢႆလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတေႃႇဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တဵၵ်းတဵင်ႁဵတ်းႁၢႆႉ လမ်းတီႉၺွပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ်သေ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ တွၼ်ႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သႅၼ်း Covidshield သေ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃတီႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ် သႅၼ်း Sinovac လႄႈ Sinopharm တႃႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 4,683,410 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်သမ်းသွင်ၶဵမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မီး 1,846,190 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လႆႈသမ်းယဝ်ႉၼိုင်ႈၶဵမ်ၼၼ်ႉ မီး 2,837,220 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း