ၶႄႇသူင်ႇၽုင်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်းၼမ် ပူၼ်ႉပႅၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ

ၶႄႇသူင်ႇၽုင်ႁိူဝ်းမိၼ် ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတင်းၼမ်သေ လႆႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၶဝ်ႈမႃးထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶႄႇသူင်ႇၽုင်ႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ 38 လမ်းသေ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်သွင်ပွၵ်ႈယူႇ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တေမီး ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း J-16 တင်းမူတ်း (18) လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ် SU-30 (4) လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ H-16 (2) လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဵင်ႇတႃႉႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ (1) လမ်း သေ လႆႈမိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိမ်းၵုၼ် Pratas လႄႈ မီးႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၸမ်ၵုၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တေမီး ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း J-16 (10) လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ H-6 (2) လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်လဵပ်ႈယၢမ်းပၼ်ၾၢင်ႉ (1) လမ်း လႆႈမိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁိူဝ်းမုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇလႆႈသူင်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉ ထႆႇဝၼ်ႇ တီႈႁိမ်းၵုၼ် Pratas ၼႆႉသွင်ပွၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း (20) လမ်း လႄႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း (19) လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း J-16 လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ် Su-30 ၼႆယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇ တင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းသေ တူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁိူဝ်းမိၼ်ၶႄႇၶဝ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း