ၶႄႇဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃတႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 တီႈ 105 လၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၶႄႇလႆႈတႄႇတေႃႉတၢင်ႇဢဝ် ၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ လႄႈ ဢွင်ႇတီႈၵဵပ်းတူဝ် (Quarantine Center) မႃးဝႆႉတီႈ သုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ 105 ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ဢူးဢႄႇၸူဝ်းထၼ်တူး ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူင်းယႃၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလႄႈ တေၸႂ်ႉၽၢႆႇလၢႆးဢၢႆႇထီႇၶႄႇသေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵျၢမ်းမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶႄႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းသေ ႁူင်းယႃၼႆႉ တေမီးဝႆႉ 4 သွင်ႇ၊ 1 သွင်ႇၼႆႉ တေဝႆႉ ၵူႇၼွၼ်း 250 ယဝ်ႉ တေဢၢၼ်းဝႆႉ မေႃယႃလူင် (Doctor) 2 ၵေႃႉ၊ မေႃယႃဢွၼ်ႇ/ၽူႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) တီႈဢေႇသုတ်း 8 ၵေႃႉသေ ႁူင်းယႃလူင်ၼႆႉၵေႃႈ တေယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇတၢင်းမႃးၵဵပ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း NGO လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ယူတ်းယႃၵႂႃႇလႄႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇၶႄႇၾႆး တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇသဵင်ႈ (August 2021) ႁူင်းယႃလူင်ၼႆႉ တေဢၢၼ်းတႄႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ႁူမ်ႈပႃး ယႃႈယႃဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈယူတ်းယႃ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းၵႃႉၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း