ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပိူဝ်ႇသျၢၼ်ႇ (Persian Gulf)

ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပိူဝ်ႇသျၢၼ်ႇ (Persian Gulf) တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Time ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ပိူဝ်ႇသျၢၼ်ႇ (Persian Gulf) ႁၢင်ပီႊ 2021 ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီႊ 2022 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လေႇဝၢၼ်ႇ ၵျႃႇၵႃႇရေႇယႅၼ်ႇ (Levan Dzhagaryan) ၽွင်းတၢင်ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ” ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်းသျီ (Sun Qi) ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းဢီႇရၢၼ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် ဝၢႆးသေ သိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢီႇရၢၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ ပၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼိူဝ်ၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 ၼႆႉၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆသေ ၽူႈၼမ်းဢီႇရၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွႆႇပၼ်ငိုၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းယေးငိုၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – AFP,AP

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ Global Time, TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း